Kontakt:

Obecný úrad Tokajík
č. 45
090 34 Tokajík
Tel: 054/7499501
www.obectokajik.sk
Email: obectokajik@post.sk
IČO: 00 331 091

DIČ: 2020822529
Prima Banka, a.s.
Č. ú. 0403560002/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Orgány samosprávy obce

Základné informácie o samospráve obce Tokajík.

Starosta obce:

Jana   Medvecová

Zástupca starostu:

Jaroslav  Kaňuk

Obecné zastupiteľstvo:

1. Jaroslav      Kaňuk

2. Lukáš          Medvec

3. Ján              Stropkovský

 

Obec Tokajík samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

a) orgánmi obce

b) miestnym referendom

c) zhromáždením obyvateľov

Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Tokajíku nezriadilo komisie ako svoje poradné orgány a tak túto činnosť vykonávajú poslanci Obecného zastupiteľstva.

Obec pri výkone samosprávy v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení najmä:

a) vykonáva úkony suvisiace s riadným hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a s majetkom vo

vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce a výročnú správu obce,

c) rozhoduje vo veciach miestných daní a miestných poplatkov a vykonáva ich správu,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzne stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a  inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviska k investičnej činnosti v obci,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodne organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávisly výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestných komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodnosti obce,

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistotyv obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia a zásobovanie vodou,

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života  a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblasti života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m) organizuje miestne referendum a dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách,

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskými združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacími v obci.