Kontakt:

Obecný úrad Tokajík
č. 45
090 34 Tokajík
Tel: 054/7499501
www.obectokajik.sk
Email: obectokajik@post.sk
IČO: 00 331 091

DIČ: 2020822529
Prima Banka, a.s.
Č. ú. 0403560002/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór  obce Tokajík

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrólnu činnosť a za svojú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie šesť rokov.

Funkciu hlavného kontrolóra obce Tokajík v období rokov 2008 - 2014 vykonáva:

Meno a priezvisko:  Milan Groško

Bydlisko:                    Miňovce 40

Telefón:                      0907 169 750

E-mail:                         milangrosko@zoznam.sk, milan.grosko@centrum.sk

 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, funkcie v štátnej správe, s člšnom orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, alebo v inom kontrólnom orgáne obce.

Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce ustanovenej v § 18 d),e),f) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, majmä:

vykonáva kontrolu:

- príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom, ako aj hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou,

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

- plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

- vypracúvava odborné stanoviska k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve a možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky obci,

- predkladá výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie vzniknutých nedostatkov priamo obecnému zastupiteľstvu,

- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,

- spolupracuje s príslušnými štátnými orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,

- vykonáva kontrolu vybavovania sťažnosti a petícií,

- je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení,

- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Dokumentáciu hlavného kontrolóra si môžete pozrieť v položke Dokukenty HK